موارد کلی ایمنی نصب در کارگاه

گذاشتن به اشتراک

موارد کلی ایمنی نصب در کارگاه - نواوود ایرانموارد کلی ایمنی نصب در کارگاه – نواوود ایران

 

۱) همراه داشتن لباس کار متناسب با استانداردهای نواوود جهت حفظ و نگهداری ابزار و جلوگیری از خسته شدن

۲) همراه داشتن کفش مناسب جهت جلوگیری از تعرق و خستگی پا

۳) همراه داشتن کلاه ایمنی مناسب جهت محافظت از سر

۴) همراه داشتن طناب ایمنی برای جلوگیری از آسیب دیدگی و سقوط از ارتفاع

۵) استفاده از طناب ایمنی قلاب دار و متصل کردن آن به داربست

۶) اطمینان داشتن از وضعیت سالم بودن لوله ها و بست ها در صورت کار بر روی داربست

۷) استفاده از تخته چوبی با طول حداقل ۱ متر بلند تر از طول دهانه داربست

۸) استفاده از دو عدد تخته چوبی بر روی داربست برای زیر پا حرکت نکردن رو به عقب به هنگام کار روی داربست

۹) کار کردن حداقل دو نفر به صورت همزمان  بر روی داربست جهت حفظ تعادل و بالا رفتن سرعت کار

۱۰) همراه داشتن ابزار و لوازم و همچنین پیچ ها و قطعات مورد نیاز در زمان شروع کار

۱۱) همراه داشتن دستور کار و نقشه های اجرایی متناسب با موارد مختلف هر پروژه و مطالعه آن قبل از شروع کار

۱۲) رسیدگی و نگهداری از سطوح اجرا شده چوبی بوسیله کاور مخصوص محافظ نواوود جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و کثیف شدن بعد از اجرای هر قسمت