پرگولا سایبان Pergola P1

گذاشتن به اشتراک

 

پرگولا سایبان Pergola P1 - نواوود ایران۱)  شکل برش سر تیرهای فرعی و اصلی پرگولا و همچنین طول بیرون زدگی آنها متناسب با سلیقه طراح بوده، توصیه می شود فواصل محورهای افقی تیرهای فرعی و اصلی ۵۰۰ میلیمتر باشد.

۲) اتصال تیرهای فرعی به تیرهای اصلی پرگولا توسط نبشی های L1 و با استفاده از پیچ های S4، به صورت ضربدری صورت گیرد.

۳) اتصال تیرهای اصلی به فریم های پرگولا توسط نبشی های L1 و با استفاده از پیچ های S4، به صورت ضربدری صورت گیرد. لازم به ذکر است اگر فواصل محورهای افقی فریم های پرگولا بیشتر از ۲۰۰۰ میلیمتر باشد، تیرهای اصلی متصل کننده فریم ها در ابتدا و انتهای فریم باید به صورت زوج (دوبل) اجرا گردد. همچنین اتصال تیرهای اصلی زوج (دوبل) به یکدیگر و به فریم های پرگولا توسط پلیت های PL3 ( که به پلیت های فریم های پرگولا جوش شده است) و پیچ و مهره های S7 صورت می گیرد.

۴) تیر ها در فریم های پرگولا به صورت زوج (دوبل) اجرا می گردد که اتصال  الوار ها به یکدیگر در هر یک از فریم ها توسط پلیت های  PL3 و پیچ و مهره های S7 صورت می گیرد.

۵) اتصال هر یک از ستونهای پرگولا به کف تمام شده توسط یک عدد پلیت PL2 و چهار عدد رول بولت RB1 صورت می گیرد و اتصال ستونهای زوج (دوبل) پرگولا به یکدیگر توسط پلیت PL2 و پیچ و مهره های S7 صورت گیرد.

 

پرگولا سایبان Pergola P1 - نواوود ایران

۶) فواصل محورهای عمودی ستونهای هر یک از فریم های پرگولا حداکثر ۳۰۰۰ میلیمتر باشد.

۷) فواصل محور های عمودی هر یک از فریم های پرگولا از یکدیگر حداکثر ۳۰۰۰ میلیمتر باشد.

 ۸) ستون های پرگولا با فاصله (درز) حداقل ۱۰ میلیمتر نسبت به پلیت PL2 اجرا گردد.

۹) در صورتیکه کف تمام شده از جنس بتن باشد، پس از اجرای ایزوگام، اجرای سطحی تراز به ضخامت حداقل ۵۰ میلیمتر جهت پیچ نمودن پلیت های PL2 به کف تراز ضروری است.

پرگولا سایبان Pergola P1 - نواوود ایران
 پرگولا سایبان Pergola P1 - نواوود ایران
 پرگولا سایبان Pergola P1 - نواوود ایران
 پرگولا سایبان Pergola P1 - نواوود ایران