L1 لوور

گذاشتن به اشتراک

 

L1 لوور - نواوود ایران۱) فاصله محور های عمودی زیرسازی چوبی ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیمتر باشد.

۲) توصیه می شود فاصله الوارهای لوور به اندازه ضخامت هر یک از الوارها باشد.

۳) فاصله اولین الوار لوور از کف تمام شده، ۲۰۰ میلیمتر باشد.

۴) فاصله ابتدای الوار های لووراز یکدیگر  ۳ میلیمتر و همچنین فاصله اولین الوار لوور از دیوار تمام شده، ۱۰ میلیمتر باشد.

۵) در صورتیکه عرض الوارهای لوور بیشتر از ۹۰ میلیمتر باشد، برای اتصال آن به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S5 استفاده گردد. همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S5 از لبه پایین و بالای الوارهای لوور، ۳۰ میلیمتر باشد.لازم به ذکر است، در صورتیکه عرض هر یک از الوارهای لوور کمتر از ۹۰ میلیمتر بوده، اتصال آن با یک عدد پیچ S5 در مرکز الوار صورت پذیرد.

۶) فاصله مرکز پیچهای S5 از ابتدا و انتهای هر یک از الوارهای لوور حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

۷) نحوه اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی،  با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری  نسبت به محور عمودی زیرسازی چوبی و با فواصل عمودی حداکثر ۵۰۰ میلیمتر باشد.

۸) در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز اولین پیچ S3 از لبه پایین و بالای زیرسازی چوبی، حداقل ۴۰ و حداکثر  ۱۰۰ میلیمترباشد.

۹) در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3 از لبه زیرسازی چوبی ۲۰ میلیمتر باشد.

۱۰) برای اتصال زیرسازی چوبی به دیوار تمام شده در صورتی که دیوار تمام شده از جنس بلوک سیمانی باشد، ضخامت زیرسازی سیمانی ۴۰ میلیمتر و در صورتی که دیوار تمام شده، از جنس  آجر بوده، این ضخامت می تواند کمتر باشد.

۱۱) توصیه می شود برای دیده نشدن بلوک های سیمانی از فاصله یا درز بین الوار های لوور، بر روی دیوار تمام شده لایه ای از سیمان تخته ماله اجرا گردد.

 

L1 لوور - نواوود ایران

L1 لوور - نواوود ایران

 L1 لوور - نواوود ایران
 L1 لوور - نواوود ایران