D1 کف پوش دکینگ

گذاشتن به اشتراک

 

D1 کف پوش دکینگ - نواوود ایران۱) فاصله محورهای افقی زیرسازی چوبی حداکثر ۳۰۰ میلیمتر باشد.

۲) فاصله الوارهای دکینگ در فصول بهار و پاییز ۵ میلیمتر، فصل تابستان 7 میلیمتر و فصل زمستان ۳ میلیمتر باشد.

۳)  فاصله ابتدای الوارهای دکینگ از یکدیگر ۳ میلیمتر و همچنین فاصله اولین الوار دکینگ از دیوار تمام شده ۱۰ میلیمتر  باشد.

۴) جهت اتصال الوارهای دکینگ به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S2 استفاده گردد. همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S2 ازلبه الوار های دکینگ ۳۰ میلیمتر باشد.

۵) فاصله مرکز پیچ های S2 از ابتدا و انتهای هر یک از الوارهای دکینگ حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

۶) نحوۀ اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری نسبت به محور افقی زیرسازی چوبی و با فواصل افقی حداکثر ۳۰۰ میلیمتر باشد.

۷) در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکزاولین پیچ S3 از لبۀ ابتدا و انتهای زیرسازی چوبی، حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشد.

۸) در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3 از لبه زیرسازی چوبی، ۲۰ میلیمتر باشد.

۹) برای اتصال زیرسازی چوبی به کف تمام شده در صورتیکه کف تمام شده از جنس بتن باشد، پس از اجرای لایه های ایزوگام و ملات ماسه سیمان، اجرای حداقل ۵۰ میلیمتر زیرسازی سیمانی ضروری می باشد. لازم به ذکر است اگر زیرسازی سیمانی شیب دار باشد، برای تراز کردن زیرسازی چوبی از گوه های چوبی استفاده گردد.

 

D1 کف پوش دکینگ - نواوود ایران
 D1 کف پوش دکینگ - نواوود ایران
 D1 کف پوش دکینگ - نواوود ایران