C1 نما

گذاشتن به اشتراک

 

C1 نما - نواوود ایران

۱) فاصله محورهای عمودی زیرسازی چوبی ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیمتر باشد.

۲) فاصله الوارهای نما در فصول نصب بهار و پاییز ۵ میلیمتر، فصل تابستان ۷ میلیمتر و فصل زمستان ۳ میلیمتر باشد.

۳) فاصله اولین الوار نما از کف تمام شده، ۲۰۰ میلیمتر باشد.

۴) فاصله ابتدای الوار های نما از یکدیگر ۳ میلیمتر و همچنین فاصله اولین الوار نما از دیوار تمام شده، ۱۰ میلیمتر باشد.

۵) در صورتی که عرض الوارهای نما بیشتر از ۸۰ میلیمتر باشد، برای اتصال آن به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S2 استفاده گردد. همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S2 از لبه پایین و بالای الوارهای نما، ۳۰ میلیمتر باشد.

۶) فاصله مرکز پیچهای S2 از ابتدا و انتهای هریک از الوارهای نما حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

۷) نحوه اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری نسبت به محور عمودی زیرسازی چوبی و با فواصل عمودی حداکثر ۵۰۰ میلیمتر باشد.

 ۸) در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز اولین پیچ S3 از لبه پایین و بالای زیرسازی چوبی حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشد.

۹) برای اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3  از لبه زیرسازی چوبی ۲۰ میلیمتر باشد.

۱۰)  برای اتصال زیرسازی چوبی به دیوار تمام شده در صورتیکه دیوار تمام شده از جنس بلوک سیمانی باشد ضخامت زیرسازی سیمانی ۴۰ میلیمتر و در صورتی که دیوار تمام شده از جنس آجر بوده، این ضخامت میتواند کمتر باشد.

 

C1 نما - نواوود ایران 

C1 نما - نواوود ایران

 C1 نما - نواوود ایران
 C1 نما - نواوود ایران
  •