چوب نما

گذاشتن به اشتراک

چوب نما – نواوود ایران

چوب نما
چوب ترمو برای نمای داخل و خارج ساختمان
Brand: نواوود novawood
Manufacturer: نواوود novawood
Model: نمای ترمووود
Product ID: نمای ترموود

پروفیل های ترمو چوب نما برای استفاده در نمای چوبی بیرونی ساختمان در انواع گونه های چوب کاج، نوئل، ون و ایروکو عرضه می شوند. پوششی از واکس با پایه آبی، لاک الکل، رنگ یا روغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد که این امر عدم نیاز به نگهداری را برای مدت طولانی تضمین می  نماید. جدول زیر انواع چوب نما را نشان می دهد:

پروفیل(mm) طول(mm) عرض(mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Beta۸۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج
Clean, Rombus۸۰۰
-
۵۰۰۰
۴۳
۶۶
۹۰
۱۳۵
۴۲کاج لوور
Clean, Clean-Clips, Beta۱۰۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج بدون گره
Clean, Clean-Clips, Beta۷۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱بلوط
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

 چوب نما ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

 چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران

چوب نما ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Nova

 چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 19*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل Rombus-TMT

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما ون یا زبان گنجشک 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل NOVA

چوب نما - نواوود ایران 

چوب نما ایروکو یا تیک آفریفایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean

چوب نما - نواوود ایران