نمای ساختمان

گذاشتن به اشتراک

پروفیل های ترمو چوب برای استفاده در نمای بیرونی ساختمان در انواع گونه های چوب کاج، نوئل، ون و ایروکو عرضه می شوند. پوششی از واکس با پایه آبی، لاک الکل، رنگ یا روغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد که این امر عدم نیاز به نگهداری را برای مدت طولانی تضمین می  نماید. جدول زیر انواع چوب نما را نشان می دهد

پروفیل(mm) طول(mm) عرض(mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Beta۸۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج
Clean, Rombus۸۰۰
-
۵۰۰۰
۴۳
۶۶
۹۰
۱۳۵
۴۲کاج لوور
Clean, Clean-Clips, Beta۱۰۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج بدون گره
Clean, Clean-Clips, Beta۷۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱بلوط
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

 چوب ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

 

چوب ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

  

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

 

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

 

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

 

چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

 

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

 

چوب ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

 

چوب ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

چوب ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

 

چوب کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

 

چوب کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Nova

  

چوب کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

 

چوب کاج 19*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

 

چوب کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل Rombus-TMT

 

چوب ون یا زبان گنجشک 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل NOVA

 

چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean

 

چوب نما چوب نمای ساختمان زیباترین نمای چوبی طراحی نما طراحی نمای ساختمان فروش چوب نما نما چوب نما ساختمان نماچوب نمای بیرونی ساختمان نمای چوب نمای چوب ترمووود نمای چوبی نمای چوبی ساختمان نمای داخلی ساختمان نمای ساختمان نمای ساختمان چوبی