دکینگ چوبی

گذاشتن به اشتراک

دکینگ چوبی – نواوود ایران

چوب برای استفاده به عنوان کفپوش دکینگ چوبی در حیاط و کنار استخر در انواع گونه های چوبی کاج، نوئل، کاج سیاه، ون و ایروکو تهیه شده است. پوششی از واکس، لاک الکل، رنگ یاروغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد.

 

پروفیل (mm) طول (mm) عرض (mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۸۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۴۰
۲۶کاج
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۷۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱
۲۵
ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱
۲۵
بلوط
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

دکینگ چوبی - نواوود ایران 

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران 

دکینگ چوبی کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران 

دکینگ چوبی کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران

دکینگ چوبی کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران 

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 26*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

دکینگ چوبی ون یا زبان گنجشک 26*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دکینگ چوبی - نواوود ایران 

چوب ون یا زبان گنجشک 26*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

دکینگ چوبی ایروکو یا تیک آفریقایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Groove-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران 

دکینگ چوبی کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیلClean

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

چوب کاج 26*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

 

دکینگ چوبی کاج 26*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دکینگ چوبی - نواوود ایران  

دکینگ چوبی کاج 26*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

دکینگ چوبی - نواوود ایران