کف پوش چوبی

گذاشتن به اشتراک

کف پوش چوبی – نواوود ایران

چوب برای استفاده به عنوان کف پوش چوبی فضای باز دکینگ کنار استخر در انواع گونه های چوبی کاج، نوئل، کاج سیاه، ون و ایروکو تهیه شده است. پوششی از واکس، لاک الکل، رنگ یاروغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد.

 

پروفیل (mm) طول (mm) عرض (mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۸۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۴۰
۲۶کاج
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۷۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱
۲۵
ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱
۲۵
بلوط
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران

کف پوش چوبی کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 26*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 26*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی ون یا زبان گنجشک 26*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی ایروکو یا تیک آفریقایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Groove-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیلClean

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی کاج 26*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

کف پوش چوبی - نواوود ایران 

کف پوش چوبی کاج 26*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

کف پوش چوبی - نواوود ایران  

کف پوش چوبی کاج 26*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کف پوش چوبی - نواوود ایران