نمای ساختمان چوبی

گذاشتن به اشتراک

نمای ساختمان چوبی – نواوود ایران

پروفیل های ترمو چوب برای استفاده در نمای ساختمان چوبی در انواع گونه های چوب کاج، نوئل، ون و ایروکو عرضه می شوند. پوششی از واکس با پایه آبی، لاک الکل، رنگ یا روغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد که این امر عدم نیاز به نگهداری را برای مدت طولانی تضمین می  نماید. جدول زیر انواع چوب نما را نشان می دهد:

پروفیل(mm) طول(mm) عرض(mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Beta۸۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج
Clean, Rombus۸۰۰
-
۵۰۰۰
۴۳
۶۶
۹۰
۱۳۵
۴۲کاج لوور
Clean, Clean-Clips, Beta۱۰۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج بدون گره
Clean, Clean-Clips, Beta۷۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱بلوط
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

نمای ساختمان چوبی ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

 نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران

نمای ساختمان چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Nova

 نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 19*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل Rombus-TMT

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی ون یا زبان گنجشک 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل NOVA

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران 

نمای ساختمان چوبی ایروکو یا تیک آفریفایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean

نمای ساختمان چوبی - نواوود ایران