دیوارپوش

گذاشتن به اشتراک

دیوارپوش – نواوود ایران

ترمو چوب ها در مقابل انواع شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم بوده و لذا استفاده از آنها در داخل ساختمان به عنوان دیوارپوش چوبی به مراقبت کمتری نیاز داشته و طول عمر بسیار طولانی خواهند داشت

پروفیل(mm) طول (mm) عرض (mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Beta۸۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج
Clean, Clean-Clips, Beta۸۰۰
-
۵۰۰۰
۴۳
۶۶
۹۰
۱۳۵
۴۲کاج لوور
Clean, Clean-Clips, Beta۱۰۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج بدون گره
Clean, Clean-Clips, Beta۷۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱بلوط
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

دیوارپوش چوبی کاج بدون گره 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی کاج بدون گره 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی کاج بدون گره 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دیوارپوش - نواوود ایران 

 دیوارپوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Nova

 دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

دیوارپوش - نواوود ایران

دیوارپوش چوبی کاج 19*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

دیوارپوش - نواوود ایران

دیوارپوش چوبی کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل Rombus-TMT

دیوارپوش - نواوود ایران

 دیوارپوش چوبی ون یا زبان گنجشک 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل NOVA

دیوارپوش - نواوود ایران 

دیوارپوش چوبی ایروکو یا تیک آفریفایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean

دیوارپوش - نواوود ایران

دیوارپوش چوبی پارتیشن پارتیشن دوجداره ديوار پوش دیوار پوش دیوار کاذب دیوارپوش طراحی سایت دکوراسیون