بزرگترین پروژه نمای چوب ترمو در ایران – نمای ترمو وود

گذاشتن به اشتراک

نواوود ایران مفتخر به انجام پروژه بزرگترین نمای چوبی ترمو در کشور شد. سطح نمای پروژه مذکور واقع در منطقه نیاوران تهران حدود 1700 متر مربع می باشد.

بزرگترین پروژه نمای چوب ترمو در ایران – نمای ترمو وود